When:
11 december 2021 @ 10:00 – 16:00
2021-12-11T10:00:00+01:00
2021-12-11T16:00:00+01:00

De Bondsraad van de NTTB komt bijeen voor de Bondsraadsvergadering. De locatie is nog niet bekend.

Alle documenten zijn hier te vinden.

AGENDA voor de Bondsraadvergadering van de NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND op zaterdag 11 december 2021 om 10:00 uur.

1. Opening en vaststelling agenda

2. Mededelingen en ingekomen stukken bijlage 1
Beantwoording schriftelijk gestelde vragen (ter informatie) *

3. Besluiten- en actielijst Bondsraadsvergadering
a. Besluitenlijst Bondsraadsvergadering d.d. 26 juni 2021 (ter vaststelling) bijlage 2
b. Voortgang actielijst per 9 november 2021 (ter informatie) bijlage 3

4. Verkiezing Bondsraadsleden op de functiezetels (ter benoeming) * bijlage 4

5. Beleidsplannen en projectplannen
a. Strategisch plan 2022-2026 Landelijk (ter vaststelling) * bijlage 5
b. Jaarplannen 2022 (ter vaststelling) * bijlage 6
c. Activiteitenplannen afdelingen 2022 (ter informatie) bijlage 7

6. Financiën
a. Verslag van de Financiële Commissie (ter informatie) bijlage 8
b. Begroting 2022 (incl. budgetaanvraag afdelingen en tarievenlijst)
(ter vaststelling) bijlage 9
c. Financiële stand van zaken t/m 3e kwartaal 2021 (ter informatie) bijlage 10

7. Bestuurlijke zaken
a. Reglementswijzigingen
i. Statuten (ter vaststelling) bijlage 11
ii. Algemeen Reglement (ter vaststelling) bijlage 12
iii. Tuchtreglement (ter vaststelling) bijlage 13
iv. Procedurevoorstel toekenning bondsridderschap NTTB (ter vaststelling) bijlage 14
v. Spelregels (ter informatie) * bijlage 15
vi. HB-besluiten (ter informatie) * bijlage 16
b. Organisatieontwikkeling **
Inrichtingsplan Organisatieontwikkeling NTTB (ter vaststelling) bijlage 17

8. W.v.t.t.k.

9. Rondvraag

10. Sluiting

* Wordt nagezonden
** Separaat document